Algemene Voorwaarden AlleBarbershops.nl

  1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen AlleBarbershops.nl en de gebruiker.
  2. Dienstverlening AlleBarbershops.nl biedt een platform waarop gebruikers een afspraak kunnen maken bij een aangesloten Barbershop. AlleBarbershops.nl is geen partij bij de overeenkomst tussen de gebruiker en de Barbershop en is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten van de Barbershop.
  3. Aansprakelijkheid AlleBarbershops.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die de gebruiker of de Barbershop lijdt als gevolg van het gebruik van de dienst van AlleBarbershops.nl, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van AlleBarbershops.nl.
  4. Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de dienst van AlleBarbershops.nl, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de website en de daarop geplaatste inhoud, berusten bij AlleBarbershops.nl. Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AlleBarbershops.nl (delen van) de dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.
  5. Privacy AlleBarbershops.nl gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de gebruiker en de Barbershop en houdt zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze privacyverklaring.
  6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen AlleBarbershops.nl en de gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst tussen AlleBarbershops.nl en de gebruiker zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  7. Wijzigingen AlleBarbershops.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt en treden in werking vanaf het moment dat ze zijn gepubliceerd.
  8. Slotbepalingen Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepaling

©2023 Label111.nl — All rights reserved | Algemene VoorwaardenPrivacybeleidBulletjournal kopen?